Generalforsamling

Generalforsamling

I henhold til vedtægterne § 7 skal ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning d.v.s. senest den 31. oktober.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan vedrørende væsentlige udvidelser af varmeværket og dets ledningsnet.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 supleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.